null

Czorsztyńska 2 – Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Czorsztyńska 2

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Działka ew. nr 65 z obrębu 6-06-10

Nr Kw.

WA4M/00339787/0

Powierzchnia nieruchomości

19,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło, w  jednostce terenowej 20.MW, dla której plan ustalił przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.

Termin dzierżawy

od 11 marca 2024 r.

do 28 lutego 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna netto  2024 r. : 5,32  zł za 1 m2

101,08 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni od dnia podpisania umowy. Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Informacje dodatkowe

Na gruncie przeznaczonym
do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż

(nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 – 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie