null

Tyszkiewicza 12 – Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Tyszkiewicza 12

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 17 z obrębu 6-03-15
 

Nr KW

WA4M/00391545/4

Powierzchnia nieruchomości

3,15 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku

Przeznaczenie nieruchomości

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu obszaru Młynowa. Przedmiotowy grunt znajduje się w jednostce terenowej 5A MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa wielorodzinna  z usługami.

Termin dzierżawy

od 14 kwietnia 2024 r.

do 31 marca 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna w 2024 r.
2,65 zł netto za 1 m2 gruntu

8,35 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)

do dnia 10 stycznia 2026 roku (za rok 2026)

do dnia 10 stycznia 2027 roku (za rok 2027)

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

                  Sprawę prowadzi DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie