null

Burakowska 25 – Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy z funkcją biura sprzedaży

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Burakowska 25

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 54/3 i 55 z obrębu 6-03-01

Nr KW

WA4M/00430769/6

Powierzchnia nieruchomości

400,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy z funkcją biura sprzedaży

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej, w jednostce terenowej C8.1 UO usługi oświaty. Dzierżawa możliwa do czasu realizacji MPZP.

Termin dzierżawy

od 1 lutego 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna netto  2024 r. :        5,28 zł za 1 m2

2112,00 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz kolejne płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Dodatkowe informacje

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia (nakłady finansowane nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie