null

Górczewska 15 – Gruntowa, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej - opaska wokół budynku, podesty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Górczewska 15

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 41 z obrębu 6-03-19

Nr KW

WA4M/00346710/2

Powierzchnia nieruchomości

6,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej - opaska wokół budynku, podesty

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu
ul. Wolskiej Płockiej, w jednostce terenowej 25.1-MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna stanowiąca nie mniej niż 60%powierzchni użytkowej budynku zlokalizowanego na działce, uzupełniające: usługi, realizowane w formie lokali użytkowych usytuowanych na parterze lub dwóch pierwszych naziemnych kondygnacjach budynku o funkcji mieszkaniowej. Obszar, w granicach którego znajduje się przeznaczony do dzierżawy teren jak i sam budynek Górczewska 15 zostały wpisane do rejestru zabytków.

Termin dzierżawy

od 1 marca 2024 r.

do 28 lutego 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna w 2024 r.
0,01 zł netto za 1 m2 gruntu

0,06 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
(za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)

do dnia 10 stycznia 2026 roku (za rok 2026)

do dnia 10 stycznia 2027 roku (za rok 2027)

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

                  Sprawę prowadzi DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie