null

Olbrachta 3 – Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Jana Olbrachta 3

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Części działek ew. nr 9 i 20 z obrębu 6-07-08
 

Nr KW

WA4M/0000173767/2

Powierzchnia nieruchomości

28,96 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku

Przeznaczenie nieruchomości

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jana Olbrachta. Przedmiotowy grunt znajduje się w jednostce terenowej 42 MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa wielorodzinna  z usługami.

Termin dzierżawy

od 1 marca 2024 r.

do 28 lutego 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna w 2024 r.
2,65 zł netto za 1 m2 gruntu

76,74 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
(za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)

do dnia 10 stycznia 2026 roku (za rok 2026)

do dnia 10 stycznia 2027 roku (za rok 2027)

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

                  Sprawę prowadzi DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie