null

Płocka 48 – Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Płocka 48

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Działka ew. nr 9

z obrębu 6-03-11

Księga wieczysta

WA4M/00442121/9

Powierzchnia nieruchomości

9,00 m2

Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy.

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar Młynowa, w jednostce terenowej 17D MW(U), dla której ustalono przeznaczenie zabudowa wielorodzinna z usługami.

Termin dzierżawy

od 1 lutego 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

Wysokość czynszu                 stawka netto miesięczna 2024 r.:

 5,28 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu
pod zaplecze budowy

47,52 zł netto miesięcznie

  +  podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz kolejne płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie