null

Monte Cassino 1 – Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa i miejsce pod gabaryty oraz dojście i dojazd do altany śmietnikowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Monte Cassino 1

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 147  obrębu 6-06-14

Nr KW

WA4M/00328860/6

Powierzchnia nieruchomości

45,00 m2 w tym: 30,00 m2 – istniejąca altana śmietnikowa oraz 15,00 m2 – dojście i dojazd do altany śmietnikowej.

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa i miejsce pod gabaryty oraz dojście i dojazd do altany śmietnikowej.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka objęta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Olbrachta,

w jednostce terenowej 35 MW(U), dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalnie: teren usług.

Termin dzierżawy

od 1 grudnia 2023 r.

do 31 października 2026 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2023 r. 0,11 netto za
1 m2 gruntu pod altanę śmietnikową oraz gabaryty i 2,45 netto za 1 m2 gruntu pod dojścia i dojazdy

stawka miesięczna 2024 r. 0,12 netto za
1 m2 gruntu pod altanę śmietnikową oraz gabaryty i 2,77 netto za 1 m2 gruntu pod dojścia i dojazdy

40,05 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT do 31.12.2023 r.

45,15 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT od 1.01.2024 r.

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
(za rok 2023)

do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2025 roku (za rok 2025)

do dnia 10 stycznia 2026 roku (za rok 2026)

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie