null

Agawy 14 – Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Agawy 14

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

 Działka  nr 92 z obrębu 6-03-10

Nr Kw.

WA4M/00382470/1

Powierzchnia nieruchomości

19,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa Grunt znajduje się w jednostce terenowej 13A-MW(U) dla której ustalono przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalne – usługi. Przedmiotowy teren, według planu miejscowego, podlega tymczasowemu zagospodarowaniu

Termin dzierżawy

od 1 grudnia 2023 r.

do 30 listopada  2026 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2023 r.: 4,84 zł netto miesięcznie za 1 m2

stawka miesięczna 2024 r.: 5,48 zł netto miesięcznie za 1 m2

91,96 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT do 31.12.2023 r.

104,12 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT od 01.01.2024 r.

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Informacje dodatkowe

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż

(nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie