null

Redutowa 48 – Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejące pomieszczenie magazynowe (blaszak)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Redutowa 48

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Działka ew. nr 131 z obrębu 6-07-03

Nr Kw.

WA4M/00281288/0

Powierzchnia nieruchomości

17,10 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejące pomieszczenie magazynowe (blaszak)

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania rejonu ul. Jana Olbrachta w jednostce terenowej 35 MW(U), dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy wielorodzinnej z usługami

Termin dzierżawy

od 1 grudnia 2023 r.

do 30 listopada 2026 r.

Wysokość czynszu:

stawka ryczałt miesięczny netto 2023 r.: 802,49 zł

za 1 m2

stawka ryczałt miesięczny netto 2024 r.: 908,42 zł

za 1 m2

802,49 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT do 31.12.2023 r.
908,42 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT od 01.01.2024 r.

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie