null

al. Solidarności - z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, al. Solidarności

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Działka ew. nr 47 z obrębu 6-01-02

Nr Kw.

WA4M/00156789/7

Powierzchnia nieruchomości

19,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany
ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej cz. północna A, w jednostce terenowej 2A UMW, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: usługi z  zabudową wielorodzinną.

Przedmiotowy teren, według planu miejscowego, podlega tymczasowemu zagospodarowaniu.

Termin dzierżawy

od 1 marca 2024 r.

do 29 lutego 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2024 r.: 5,32 zł netto miesięcznie za 1 m2 przeznaczeniem pod garaż

101,08 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Informacje dodatkowe

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie