Rada Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Wola liczy 25 radnych wybranych na pięcioletnią kadencję w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku. Wedle ustawy o Samorządzie Gminnym, kadencja Rady Dzielnicy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy. Organem wykonaczym jest Zarząd Dzilenicy.

Pracami Rady kieruje Przewodnicząca wraz z Wiceprzewodniczącymi.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącą.

Radni pracują również w komisjach, które zajmują się określonymi, tematycznymi zagadnieniami.

Zadania Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy określone zostały w:

  • artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
  • Statucie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (załącznik nr 17 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.)