Wyróżnione wydarzenia

 • Fundusze europejskie

  Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania był przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych z różnymi partnerami.

 • Dofinansowanie – ochrona środowiska i gospodarka wodna

  Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, z tytułu zakresu technologii ograniczających niskie emisje, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, z wyjątkiem inwestycji polegających na: opracowaniu dokumentacji, pełnieniu nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymianie instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i...

 • Partnerstwo w projektach

  Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Wszystkich zainteresowanych współpracą...

 • Program JESSICA

  JESSICA – to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa ta jest instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

Dowiedz się więcej