null

Zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie i deklaracji od 1 marca 2020.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W związku ze wzrostem kosztów opłat za gospodarowanie odpadami Rada m.st. Warszawy zdecydowała o wprowadzeniu od 1 marca 2020 w Warszawie nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Ustalono, że opłaty za odbiór odpadów naliczane będą ryczałtowo zarówno dla zabudowy rodzinnej, jak i dla mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Od 1 marca do 10 kwietnia 2020 roku właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na składanie nowych deklaracji. Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca. Za bezpośrednie przyczyny wzrostu kosztów gospodarowania odpadami należy uznać:
 • zaostrzenie przepisów i podniesienie opłaty środowiskowej o 1100% (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 2017 r.);
 • wejście w życie przepisów ustawy o zmianie utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzenie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (podział na aż pięć frakcji) oraz nowych zasad segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju;
 • nowe obowiązki nałożone na instalacje przetwarzające odpady, takie jak: monitoring wizyjny, zabezpieczenie finansowe roszczeń, regulacja tytułów prawnych do nieruchomości, wymogi przeciwpożarowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2018 r.);
 • wzrost płacy minimalnej o 26% na przełomie lat 2016 - 2018;
 • ogólny wzrost kosztów – cen paliw o 28% i cen energii elektrycznej o 67%.
W dniu 12 grudnia 2019 r. Rada m.st. Warszawy zdecydowała o wprowadzeniu w Warszawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalono, że opłaty za odbiór odpadów naliczane będą ryczałtowo zarówno dla zabudowy rodzinnej, jak i dla mieszkań w zabudowie wielorodzinnej Zgodnie z nowelizacją przepisów m.st. Warszawa wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju – wprowadzono w związku z wejściem we wrześniu 2019 w życie przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579). Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej (dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka to czterokrotność opłaty podstawowej). Uchwałą Rady m.st. Warszawy ustalone zostały następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (kwoty zależnie od rodzaju nieruchomości):
 • nieruchomości wielorodzinne – 65 zł za miesiąc,
 • nieruchomości jednorodzinne, mieszkaniowe – 94 zł za miesiąc,
 • nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe będą objęte stałą, ryczałtową opłatą roczną – 169,3 zł,
 • zabudowa mieszana (np. salon fryzjerski w kamienicy) – iloczyn powierzchni użytkowej oraz stawki wynoszącej 1,35 zł/m2,
 • dla nieruchomości na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady komunalne za pojemnik o pojemności: a) 120 litrów - 5,90 zł, b) 240 litrów - 11,81 zł, c) 660 litrów - 32,50 zł, d) 770 litrów - 37,91 zł, e) 1100 litrów - 54,17 zł.
Zgodnie z przepisami opłata za gospodarkę odpadami nie jest powiązana z ilością produkowanych odpadów. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jest to faktycznie podatek, do którego stosowania stosuje się takie same przepisy jak do innych podatków w Polsce. Oznacza to, że wnoszenie opłaty jest obowiązkiem każdego gospodarstwa zamieszkującego w gminie, niezależnie od tego jak wykorzystuje swoją nieruchomość. Zgodnie z ordynacją podatkową wysokość opłaty za odpady, jak również każdego innego podatku ustala się na podstawie deklaracji składanej przez mieszkańca, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej przez wspólnoty i spółdzielnie. Oznacza to, że gmina nie może ustalić wysokości opłaty sama, nawet jeśli dysponuje informacjami, które mogłyby być do tego podstawą. Jak dla każdego podatku, określone są parametry, które są stosowane do obliczenia wysokości opłaty i jest to iloczyn jednej z wybranych przez gminę metod:
 • od powierzchni mieszkania,
 • od zużytej wody,
 • od osoby.
Rada gminy może również ustalić stawkę od gospodarstwa domowego, rozkłada równo na wszystkie gospodarstwa jedną, zryczałtowaną stawkę w gminie. Ryczałt będzie chronić osoby wielodzietne.
 • metoda od powierzchni mieszkania jest metodą, w której bierze się pod uwagę średnią wielkość gospodarstw domowych zamieszkujących w danym lokalu, zgodnie z danym statystycznymi. Jest metodą szczelną i łatwą do weryfikacji.
 • metoda od zużytej wody stosowana w Polsce najrzadziej jest trudniejsza do weryfikacji, choć często wydaje się społecznie bardziej akceptowalna. Jej trudność polega na tym, że każdy mieszkaniec/wspólnota/spółdzielnia musi indywidualnie ustalić poziom zużycia wody i korygować go za każdym razem, kiedy to zużycie się zmienia – co powoduje, że opłata nie tylko zmienia się w czasie, ale powoduje konieczność złożenia nowej deklaracji, a brak takiej czynności oznacza złamanie prawa.
 • metoda od osoby jest w praktyce nie do weryfikacji, więc stwarza możliwość manipulacji poprzez podanie nieprawdziwych danych w deklaracjach – zaniżanie liczby mieszkańców, a dodatkowe kontrole są nieskuteczne z uwagi na brak definicji mieszkańca.
Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o docelowym wprowadzeniu w m.st. Warszawie naliczania opłat za odpady na podstawie zużytej wody. W związku ze skomplikowaniem tej metody, niezbędne są szczegółowe analizy, które zakończą się w II kwartale 2020 roku. W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów, powstała konieczność złożenia nowych deklaracji.
 • Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości (np. osoby fizyczne – w przypadku budynków jednorodzinnych), osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w przypadku budynków wielolokalowych (np. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).
 • Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie muszą składać deklaracji.
 • Nowe deklaracje należy złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców odpowiednich Urzędów Dzielnic lub przesłać listem poleconym do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy w terminie od 1 marca 2020 r. maksymalnie do 10 kwietnia 2020 r.
 • Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana będzie po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Nowe wzory deklaracji za odpady komunalne (ważne od 1 marca 2020 roku): https://warszawa19115.pl/-/deklaracje-za-odpady-jak-zlozyc-wazne-od-marca-2020-roku- Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o wprowadzeniu systemu osłonowego. Wysokość dofinansowania w ramach systemu osłonowego wynosić będzie 50% stawki. Projekt pomocy osłonowy prowadzi Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.  Na pomoc mogą liczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki:
 • które ukończyły 65. rok życia, osoby niepełnosprawne,
 • których gospodarstwo utrzymujące się wyłącznie z renty lub emerytury,
 • które uzyskują miesięcznie dochód w wysokości nieprzekraczającej 1 752,50 zł netto,
 • które nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Więcej informacji na stronie: www.czysta.um.warszawa.pl   Zarządzenia nr 289/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 25 lutego 2020 r.  w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D4E2648F-DED6-4E23-8E1C-B31F50A88AC9,frameless.htm