null

Zmiana terminu zbierania wniosków dla osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu na 189 lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
slider3.jpg
Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu na 189 lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7). Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemiczny, wywołany wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z trudnościami w uzyskaniu dokumentów przez osoby chcące złożyć wniosek, termin składania wniosków zostaje wydłużony do dnia 23 października 2020r. Inwestycja przy ul. Pełczyńskiego to zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwoma lokalami usługowymi, trzema niezależnymi garażami podziemnymi oraz miejscami postojowymi naziemnymi. Inwestycja jest doskonale skomunikowana. W podliżu znajduje się trasa szybkiego ruchu  S-8,  pętla autobusowa i tramwajowa Osiedle Górczewska oraz będąca w realizacji II linia metra  (stacje Powstańców Śląskich i Lazurowa). W bezpośredniej okolicy inwestycji znajduje się bogata infrastruktura społeczna, w tym; żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie, instytucje administracji samorządowej. Położenie zapewnia bliskość terenów rekreacyjnych: Las Bemowski, Forty Bema, Park Górczewska, Kampinos. W sąsiedztwie  znajdują się centra i pasaże handlowe. W budynkach zaprojektowano łącznie 235 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. Budynki posiadają łącznie 148 miejsc postojowych w garażu podziemnym i 28 miejsc postojowych naziemnych. Mieszkania zaprojektowano w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej,  w jednolitym standardzie wykończenia dostosowanym do funkcji pomieszczeń. Procentowy udział partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ustalony został na 30%.  Koszt budowy m² powierzchni lokalu wynosi 9 350,00zł. Komisja Kwalifikacyjna wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę lokalu w oparciu o „Zasady i tryb zawierania umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w zasobie mieszkaniowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.” oraz w oparciu o zapisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego. TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, przy spełnieniu następujących warunków:
 1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie m. st. Warszawy.
 2. Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż: - o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym; - o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym; - o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
  • Łączny dochód gospodarstwa domowego przed dniem zawarcia umowy najmu nie jest niższy niż:
  • 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  • 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  • 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,
 3. - iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz współczynnika 0,5.
  1. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy                   w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
  Przyszły Najemca, w związku z zawarciem umowy najmu lokalu, zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: ZMIANA TERMINU ZBIERANIA WNIOSKÓW Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemiczny, wywołany wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z trudnościami w uzyskaniu dokumentów przez osoby chcące złożyć wniosek, termin składania wniosków zostaje wydłużony do dnia 23 października 2020r. Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu przyjmowane są wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia. Wnioskodawca składa wniosek wyłącznie na określony rodzaj mieszkania. Wyboru należy dokonać poprzez zaznaczenie „x” w kratce przy wybranym rodzaju lokalu. Wybór jest jednokrotny, Wnioskodawca nie może zaznaczyć kilku rodzajów lokali. Wszelkie informacje oraz druki dostępne są w siedzibie Spółki, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: https://www.tbspolnoc.pl/pl/partycypacja Wnioski składane są osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty. Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone.