null

Zmiana adresu do korespondencji – użytkownicy wieczyści

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Użytkownik wieczysty w przypadku zmiany adresu do korespondencji ma obowiązek zawiadomić Wydział Nieruchomości w tej sprawie.

Zmiana adresu do korespondencji – wniosek do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – do pobrania

Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego art. 39 i następne. Użytkownicy wieczyści oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Wydział Nieruchomości o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Doręczenie wypowiedzenia opłaty uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu przewidzianego w Kodeksie postępowania administracyjnego po podwójnym awizowaniu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.

W przypadku tym, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Gdy użytkownik wieczysty działa przez przedstawiciela – pisma doręcza się temu  przedstawicielowi.

Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała zagranicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu.

Podstawa prawna: art.78 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, art.39 i następne Kodeksu postępowania administracyjnego.