null

Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa
Pokój: 14, 18 (parter)
Tel: (+48) 22 44 35 840
E-mail: wola.zok@um.warszawa.pl

Kierownik
Anna Ślusarczyk

Do zakresu zadań Zespołu Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Wola należy prowadzenie spraw z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujących w szczególności:

 1. Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 2. Obsługa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
 1. weryfikacja formalna deklaracji (wymiar),
 2. wprowadzanie danych z deklaracji do systemu informatycznego gospodarowania odpadami komunalnymi dla m.st. Warszawy,
 3. bieżąca aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości na podstawie nowych deklaracji lub ich korekt,
 4. wprowadzanie danych z platformy „ePUAP” do rejestru,
 5. dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,wprowadzanie przypisu opłaty z deklaracji na koncie właściciela nieruchomości;
 1. Prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także w przypadku określonym w art. 6m ust. 2b tej ustawy, w tym:
 1. identyfikacja właścicieli nieruchomości,którzy nie złożyli deklaracji,
 2. wzywanie właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji,
 1. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wysokości dwudziestu tysięcy złotych;
 2. Opracowywanie pism, w których organ podatkowy – Prezydent ustosunkowuje się do zarzutów właściciela nieruchomości w złożonych odwołaniach od decyzji i zażaleniach na postanowienia oraz kierowanie ich wraz z aktami do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
 3. Opracowywanie pism, w których organ podatkowy – Prezydent ustosunkowuje się do zarzutów właściciela nieruchomości w złożonych skargach oraz kierowanie ich wraz z aktami do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 4. Prowadzenie rejestru decyzji, postanowień i wezwań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. Wystawianie tytułów wykonawczych i ich przekazywanie do właściwych organów;
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. Udział w opracowywaniu projektów planów dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. Sporządzanie informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. Opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski interesantów oraz prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 10. Przyjęcia interesantów i wyjaśnianie spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 11. Sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej na podstawie wydanych decyzji w sprawie ww. ulg;
 12. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, właściwymi w sprawach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie, w zakresie powierzonym Dzielnicy.