null

Zespół Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
tel. 22 443 56 12
e-mail: wola.zsr@um.warszawa.pl

Kierownik:

Artur Rola

Zakres działania Zespołu Sportu i Rekreacji

  1. Podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
  2. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
  3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie sportu i rekreacji;
  4. Organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
  5. Tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
  6. Tworzenie warunków do upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie imprez sportowo-integracyjno-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
  7. Współpraca z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
  8. Współdziałanie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w zakresie realizacji zadań Dzielnicy.