null

Zespół Kadr dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 316
E-mail: wola.zkd@um.warszawa.pl

Kierownik
Małgorzata Nasińska

Do zakresu działania Zespołu Kadr dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy, dyrektorów jednostek organizacyjnych Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 2. Gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 3. Prowadzenie spraw pracowników Urzędu Dzielnicy związanych z realizacją Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 4. Realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 5. Planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;
 6. Organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy;
 7. Organizowanie ślubowania dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 8. Opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m.st. Warszawy, dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;
 9. Współpraca z Zespołem BHP Biura Kadr i Szkoleń Urzędu w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP;
 10. Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami w zakresie wynikającym z działalności Zespołu;
 11. Współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń Urzędu w zakresie organizacji służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 12. Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, a w szczególności nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie prowadzonych spraw;
 13. Wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 14. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 15. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 16. Prowadzenie wykazu korzyści zgłoszonych przez pracowników Urzędu Dzielnicy do Biura Kadr i Szkoleń Urzędu;
 17. Przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Zespół.