null

Zawiadomienie dot. prośby o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji CP - ul. Złota 60

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 19 września 2022 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.6.2022.AFR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zw. d. „kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamiam,

że 12 września 2022 r. wpłynął wniosek Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowanego przez ..., o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie lokalu usługowego (apteka w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego) ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej na działkach ewid. nr 71 i 72 z obrębu 6-01-08 przy ul. Złotej 60 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, prowadzonego na wniosek złożony 15 lipca 2022 r., skorygowany 27 lipca 2022 r.

W związku z tym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zająć stanowisko w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania. Niezajęcie przez strony stanowiska w ww. terminie będzie uznane jako brak sprzeciwu do zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 98 § 1 kpa „Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.”

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny
z osobą prowadzącą postępowanie.

Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

z up. Zarządu Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy

/-/

Aleksander Krzyżanowski

Naczelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Wola

Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 19 września 2022 r. na okres 14 dni.