null

Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie sieci cieplnej z komory F-6 w ul. Wolskiej do PS na istniejącej sieci cieplnej w ul. Jana Kazimier...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-XVII-WAB-DKO-7331-88-2-09 Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art.10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek, który 4 listopada 2009r. za pośrednictwem swojego pełnomocnika złożyło Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie sieci cieplnej z komory F-6 w ul. Wolskiej do PS na istniejącej sieci cieplnej w ul. Jana Kazimierza, na działkach ewid. nr: 2/6, 2/11, 2/12, 9, 13/1, 13/2, 13/5 - 13/9, 18/3, 19/1, 21/1 - 21/3, 22 w obrębie 6-05-01, 16/2, 17/1 - 17/3, 18/1, 19/1, 59 w obrębie 6-05-02, 13, 14, 27/1, 46 w obrębie 6-05-03, przy i w ulicach: Jana Kazimierza, Studzienna na terenie dzielnicy Wola w Warszawie. W związku z powyższym, zgodnie z art.10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), strony postępowania mogą zapoznać się z aktami powyższej sprawy w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, w godz. od 830 do 1530 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (Al. Solidarności 90, II p., pokój 217).