null

XI Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs na najlepsze projekty i programy edukacji kulturalnej. Jego organizatorem i fundatorem jest m.st. Warszawa, a głównym celem - wyróżnienie najlepszych warszawskich  animatorów, edukatorów oraz nauczycieli i realizowanych przez nich projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Konkurs ma charakter otwarty, a celem jego jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w dziedzinie edukacji kulturalnej, a także rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk. Projekt do konkursu może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, która działa na terenie m.st. Warszawy lub inne podmioty, np. uczelnie lub firmy prywatne. O nagrodę mogą ubiegać się autorzy programu lub projektu kulturalnego zrealizowanego w instytucji kultury, szkole, przedszkolu lub placówce edukacji pozaszkolnej, na uczelni wyższej, ale także organizacje pozarządowe, firmy lub osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektów, których realizacja zakończyła się do 30 czerwca danego roku. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: konkurs2020.edukacjakulturalna.pl