null

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa
Tel.: 22 443 57 50
Fax: 22 443 56 00
E-mail: wola.wsz@um.warszawa.pl

P.O. Naczelnika Wydziału – Joanna Goździelewska

Ważna informacja: postępowania z zakresu świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych prowadzi Wydział Świadczeń

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym;
 2. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia;
 3. Realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, w tym:
 1. Wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetowych w rozdziale 85154, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
 2. Obsługa techniczna i administracyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Wola,
 3. Współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 4. Opracowywanie i realizacja Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola,
 1. Realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 2. Inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej.

W skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola wchodzą:

Referat Profilaktyki Uzależnień
p.o. Kierownika Referatu: Urszula Koperniak

tel. 22 443 57 58

Zakres działań: nadzór i kontrola nad realizacją zadań

Opracowywanie, realizacja, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem rocznego Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola oraz Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w Obszarze Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wola poprzez:

 1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działania na terenie Dzielnicy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, w tym dotyczących:
 1. Zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy w placówkach wsparcia dziennego.
 2. Prowadzenia w ramach lokalnego systemu wsparcia (w rejonach szczególnej koncentracji problemów społecznych)   zintegrowanych działań kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym mających na celu zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 3. Prowadzenia edukacji społecznej oraz działań informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy i prowadzonych działaniach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.
 4. Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu ograniczanie skali występowania ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz zjawiska przemocy w rodzinie.
 1. Zapewnienie rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, tel. 22 443 57 60;

 2. Obsługę techniczną i administracyjną Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Wola, tel. 22 443 57 56;

Referat Rozwiązywania Problemów Społecznych
p.o. Kierownika Referatu: Patrycja Adamczyk

tel. 22 325 66 36

Zakres działań: nadzór i kontrola nad realizacją zadań

 1. Współpraca w zakresie zaspokojenia rozpoznanych lokalnych potrzeb w zakresie spraw społecznychi zdrowia z odpowiednimi instytucjami i placówkami sektora publicznego i pozarządowego;
 2. Współpraca z Biurem Polityki Zdrowotnej przy realizacji programów profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom m.st. Warszawy, w tym prowadzenie programów promujących zdrowy i aktywny styl życia;
 3. Prowadzenie działalności analitycznej i informacyjnej z zakresu lokalnych spraw społecznych i zdrowia;
 4. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowanym przez Wydział nadzorem nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;
 5. Działania w zakresie wspomagania rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;
 6. Inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 7. Obsługa organizacyjno-biurowa Wydziału;
 8. Udział w realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.