null

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:


ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
e-mail: wola.wpk@um.warszawa.pl

p.o. Naczelnik Wydziału
Ewa Skrzecz

Promocja i Komunikacja Społeczna
tel.: +48 22 325 66 32

Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Wola
Mateusz Witczyński
tel.: +48 782 200 825
e-mail: rzecznik.wola@um.warszawa.pl

Redakcja „Kuriera Wolskiego”
tel.: 22 443 56 16
e-mail: kurierwolski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy w Dzielnicy poprzez:
  a)  przygotowywanie planów przedsięwzięć promocyjnych wynikających z potrzeb i tradycji Dzielnicy,
  b) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem projektów o charakterze promocyjnym oraz animacją działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy, w tym koordynacja międzywydziałowa w tym zakresie,
  c)  prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Referatu;
 2. stała współpraca z Biurem Marketingu Miasta związana w szczególności ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej, w tym znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz tworzenie wspólnych projektów służących budowaniu marki m.st. Warszawa;
 3. przygotowywanie, realizacja oraz nadzór nad wykonywaniem programów promocji Dzielnicy, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania tych programów i przekazywanie ich do Biura Marketingu Miasta;
 4. przygotowywanie materiałów promocyjnych o Dzielnicy, w tym przygotowywanie materiałów do wydawnictw, prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów promocyjnych;
 5. przygotowywanie wydawnictw własnych;
 6. prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem kontaktów ze społecznościami lokalnymi w kraju i za granicą;
 7. stała współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej, w zakresie tworzenia wspólnych projektów społecznych;
 8. współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie:
  a) koordynacji zadań związanych z prowadzeniem konsultacji z mieszkańcami w Dzielnicy, b) prowadzenia akcji informacyjnych w ramach poszczególnych konsultacji;
 9. konsultowanie z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 10. współdziałanie z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego;
 11. realizacja zadań związanych z funkcją dzielnicowego koordynatora do spraw równego traktowania;
 12. obsługa portali społecznościowych we współpracy z Rzecznikiem Prasowym Urzędu Dzielnicy;
 13. utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami, mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Dzielnicy;
 14. udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe, dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę;
 15. przygotowywanie materiałów informacyjnych;
 16. autoryzacja wywiadów oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania prasowe, w tym przygotowywanie sprostowań;
 17. prowadzenie dokumentacji prasowej i audiowizualnej dotyczącej Dzielnicy;
 18. przygotowywanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów, jak również spotkań z mieszkańcami Dzielnicy w sprawach dotyczących Dzielnicy;
 19. udział w spotkaniach merytorycznych i szkoleniach organizowanych dla rzeczników prasowych w dzielnicach m.st. Warszawy;
 20. sporządzanie sprawozdawczości i analiz w zakresie realizowanych zadań;
 21. redagowanie strony internetowej Urzędu Dzielnicy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz Regulaminem Strony Internetowej Urzędu Dzielnicy, w tym współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w celu pozyskiwania informacji przydatnych dla mieszkańców oraz niezbędnych do aktualizacji strony;
 22. inicjowanie zmian, w tym przebudowy zawartości danych strony internetowej Urzędu Dzielnicy.