null

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Tel.: 22 443 56 70
Fax: 22 443 56 00
E-mail: wola.wow@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału
Mariola Zielińska

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wola, z wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i wyposażania ich w majątek, z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy, w szczególności:
 • Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół,
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań o charakterze lokalnym, dotyczącym oświaty i wychowania,
 • Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • Prowadzenie spraw związanych z oceną dyrektora,
 • Prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o przyznanie nagród i odznaczeń,
 • Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
 • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
 • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową szkół oraz udziałem uczniów, nauczycieli a także szkół w programach międzynarodowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych,
 • Wykonywanie innych zadań wskazanych przez Biuro Edukacji Urzędu, związanych z realizacją polityki oświatowej;
 1. Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi, zlokalizowanymi na terenie Dzielnicy, w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy;
 2. Współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy przy realizacji zadań z zakresu spraw związanych z finansowaniem szkół i placówek oświatowych Dzielnicy;
 3. Archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a w szczególności nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 4. Wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 5. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 6. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 7. Przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział;
 8. Przy pomocy Wydziału, w zakresie uprawnień przekazanych Dzielnicy, wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wola określony w § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.