null

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa
Sekretariat pok. nr 101
tel.: (22) 443 56 23; (22) 325 66 26
fax (22) 443 56 00
e-mail: wola.wod@um.warszawa.pl

Naczelnik
Tomasz Kalata

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

 • Referat organizacyjny
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatów Członków Zarządu Dzielnicy
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Filii Archiwum Zakładowego Urzędu

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. Organizacja pracy Urzędu Dzielnicy;
 2. Obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy i członków Zarządu Dzielnicy;
 3. Prowadzenie spraw związanych z organizacyjną i administracyjno-techniczną obsługą posiedzeń Zarządu Dzielnicy, spotkań i narad członków Zarządu Dzielnicy z udziałem Naczelników Wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych Dzielnicy;
 4. Prowadzenie rejestrów:
 • Uchwał Zarządu Dzielnicy,
 • Upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza i pozostałych członków Zarządu Dzielnicy,
 • Centralnego rejestru umów i porozumień zawieranych przez upoważnionych członków Zarządu Dzielnicy i upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy,
 • Wydziałowego rejestru zamówień publicznych do 30 000 euro;
 1. Prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy;
 2. Koordynacja procedury dotyczącej zasad i trybu przygotowywania w Urzędzie Dzielnicy projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezydenta członkom Zarządu Dzielnicy i pracownikom Urzędu Dzielnicy oraz pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Burmistrza i pozostałych członków Zarządu Dzielnicy;
 3. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendum;
 4. Sprawdzanie prawidłowości wzorów pieczęci, blankietów korespondencyjnych oraz wizytówek wykonywanych na potrzeby Urzędu Dzielnicy, w zakresie właściwości działania Wydziału;
 5. Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakresie właściwym dla Dzielnicy;
 6. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz na interpelacje i zapytania radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 7. Koordynacja i administrowanie systemem kontroli zarządczej Urzędu m.st. Warszawy dla Urzędu Dzielnicy;
 8. Koordynacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem;
 9. Koordynacja działań związanych z pracami nad aktualizacją wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy oraz przygotowywanie w tym zakresie projektu zarządzenia Prezydenta oraz uzgadnianie projektu z właściwymi biurami;
 10. Koordynacja obsługi spraw realizowanych w Urzędzie Dzielnicy za pośrednictwem platformy ePUAP;
 11. Wprowadzanie umów do centralnego rejestru umów Urzędu;
 12. Dokonywanie wpisów w rejestrze kontroli zewnętrznych Urzędu w zakresie Dzielnicy;
 13. Prowadzenie książki kontroli Urzędu Dzielnicy;
 14. Koordynacja zadań związanych z Systemem Zarządzania Jakością Urzędu m.st. Warszawy ISO 9001;
 15. Prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu.

W Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola działa Koordynator ds. ryzyka.