null

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa
Tel.: 22 325 66 15
Fax: 22 443 56 00
E-mail: wola.wos@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału
Anna Zielińska-Niegocka

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów i obiektów zieleni na terenie Dzielnicy;
 2. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska;
 3. Kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem;
 4. Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych;
 5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania Wydziału;
 6. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy, w tym dokonywanie kontroli właścicieli nieruchomości oraz czynności egzekucyjnych;
 7. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa, w tym:
 • W zakresie ochrony roślin uprawnych,
 • Prowadzenia działalności informacyjnej wśród rolników w zakresie wykorzystania środków z UE;
 1. Realizacja zadań w zakresie ochrony zwierząt;
 2. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem bezdomności zwierząt na terenie Dzielnicy;
 3. Ewidencjonowanie obiektów objętych ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.627);
 4. Opiniowanie aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz w sprawach wprowadzenia form ochrony przyrody lub ich zmian;
 5. Nadzór nad utrzymaniem ujęć wody oligoceńskiej, będących w administrowaniu Dzielnicy;
 6. Opiniowanie programu ochrony środowiska m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 7. Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i zieleni na obszarze Dzielnicy;
 8. Opiniowanie mapy akustycznej m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 9. Zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych na obszarze Dzielnicy;
 10. Zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych na obszarze Dzielnicy;
 11. Udostępnianie informacji o znajdujących się na obszarze Dzielnicy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 12. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;
 13. Przyjmowanie od wytwórców odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, położonych na obszarze Dzielnicy, informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi;
 14. Przyjmowanie od osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, informacji o inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest;
 15. Przyjmowanie od wykonawców prac geologicznych zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych na obszarze dzielnicy, o których mowa w art. 35 ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 16. Sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi informacji za rok ubiegły dotyczących danych określonych w art. 43 ust. 3b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 145, z późn. zm.), w celu przedłożenia tych informacji, dotyczących m.st. Warszawy, właściwym organom;
 17. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy, jak również ze wszystkimi podmiotami zewnętrznymi, w tym organizacjami pozarządowymi, w zakresie zadań Wydziału;
 18. Archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a w szczególności: nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 19. Wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 20. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 21. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 22. Przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.

Procedury załatwiania spraw w WOŚ

Inne informacje