null

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 212 – sekretariat.
Tel.: 22 443 57 77
Fax: 22 443 56 00
E-mail:  wola.wab@um.warszawa.pl
Godziny przyjęć w sekretariacie: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Naczelnik wydziału:
Aleksander Krzyżanowski
 
Referat Architektury i Budownictwa –  pok.: 210, 211, 217A, 222
Referat Urbanistyki i Opiniowania – pok.: 214, 215, 217, 217A

Druki po pobrania: 
Pozostałe druki: 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyłączeniem postępowań dotyczących inwestycji:
 • a. o powierzchni całkowitej powyżej 15 000 m2;
  b. o wysokości powyżej 30 m;
  c. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych;
  d. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
  e. wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy; zastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. (22) 443 23 01 lub 04.
 • Podejmowanie czynności na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • Wydawanie zaświadczeń, uzgodnień, opinii i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa, w ramach kompetencji Wydziału;
 • Udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

Informacje o obowiązujących na terenie Woli miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i trwających procedurach planistycznych dostępne są tutaj