null

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

baner-ue.png

Projekt " Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 151 546,00 PLN
Wkład własny: 364 547,00 PLN
Wartość dofinansowania:  11 786 999,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 grudzień 2017– 30 listopad 2020
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych  
Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

 1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 2. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.
 3. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o.
 4. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o.

Opis projektu Cel główny projektu: poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

Grupa docelowa Wypracowany model jest testowany w trzech społecznościach lokalnych – dzielnicach Warszawy: Wola, Targówek i Praga Północ. W każdej dzielnicy realizowane są działania w istniejące tam placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe.

Adresatami projektu są: Osoby dorosłe, mieszkańcy dzielnic: Wola, Praga Północ, Targówek: - z zaburzeniami psychicznymi - z niepełnosprawnością intelektualną - ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną W szczególności osoby znajdujące się poza systemem wsparcia środowiskowego (m.in.: niekorzystające z oferty ośrodków wsparcia, samotne, bezrobotne).  

Opracowany model jest testowany w trzech społecznościach lokalnych - dzielnicach Warszawy: na Woli, Targówku i Pradze Północ. W każdej dzielnicy w realizację działań są zaangażowane istniejące na jej terenie placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe, w szczególności:

 • placówki psychiatrycznej opieki medycznej,
 • niemedyczne ośrodki wsparcia, takie jak:

▪ Środowiskowe Domy Samopomocy,
▪ Ośrodki Oparcia Społecznego,
▪ Warsztaty Terapii Zajęciowej,
▪ Kluby i Świetlice Pacjentów.

Założone główne efekty oddziaływań:
 • wzrost subiektywnie odczuwanej jakość życia,
 • poprawa funkcjonowania indywidualnych sieci społecznych,
 • wzrost poziomu funkcjonowania społecznego,
 • optymalizacja przebiegu procesu zdrowienia,
 • wzrost poczucia umocnienia,
 • poprawa jakości i kompleksowości oferowanego wsparcia,
 • wypracowanie form i zasad współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi.