null

Uchwała Nr 24/2011 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 09.01.2011 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w...

Drukuj otwiera się w nowej karcie
UCHWAŁA Nr 24/2011

 

UCHWAŁA Nr 24/2011

ZARZĄDU DZIELNICY WOLA m.st. WARSZAWY

z dnia  09.01.2011 r.

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2011 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.[1]) oraz § 27 uchwały
Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy dnia 21 października 2010 r. – uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2011 roku, w składzie:

1. Grażyna Orzechowska-Mikulska - Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

2.Tadeusz Patejko - Członek Komisji – przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej

3. Rafał Jachimiak - Członek Komisji – przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Rekreacji

4.Witold Nerling - Członek Komisji – przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej

5. Wiesław Kwiatkowski  Członek Komisji – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

6. Jolanta Piątkowska- Członek Komisji – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

      § 2. Regulamin pracy Zespołów ds. opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2788/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 marca 2009 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 3868/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2009 r., w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu m.st. Warszawy przez biura Urzędu m.st. Warszawy i wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji staje się Regulaminem pracy Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na stronie internetowej  Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Miasta.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarząd Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy

 [1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, 

z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz

z 2008 r. , Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857