null

Projekt "Zmotywuj siebie – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu
„Zmotywuj siebie – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy”.

Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu
1 marca 2012 r. – 31 maja 2013 r.

Budżet projektu
451.037,00 zł

Cel główny projektu
Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywizacji zawodowej 50 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – 30 kobiet i 20 mężczyzn mieszkających na terenie Warszawy, poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia, w tym zastosowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) w okresie 15 miesięcy trwania projektu.

Cele szczegółowe projektu
Celem szczegółowym projektu było ukierunkowanie poprzez Indywidualny Plan Działania i zmotywowanie 50 uczestników do podejmowania działań na drodze do zwiększenia aktywizacji zawodowej i zdobycia przez nich praktycznych umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Charakterystyka projektu

 1. Na projekt składały się 3 zadania:
  Zarządzanie projektem
  Badania i diagnoza osobowo-zawodowa
  Aktywizacja zawodowa
 2. Za zarządzanie projektem, rekrutację i promocję odpowiadał koordynator projektu. Rekrutacja uczestników do projektu realizowana była przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej dla dzielnic m.st. Warszawy. Poza wymaganą grupą 50 uczestników, projekt zakładał również utworzenie listy rezerwowej – 10 osób.
 3. W ramach zadania Badania i diagnoza osobowo – zawodowa przeprowadzono:
  • szkolenie „Jestem optymistą”, które miało na celu poprawę stanu psychicznego uczestników, wzrost poziomu ich samooceny, zmniejszenie poczucia lęku, trening asertywności i komunikacji oraz wzmocnienie własnych atutów w poszukiwaniu pracy;
  • warsztaty indywidualne – sesje Indywidualny Plan Działania (IPD), które miały pomóc w wyborze indywidualnej ścieżki kariery dla każdego z uczestników poprzez ich ukierunkowanie do podejmowania działań na drodze zwiększenia aktywizacji zawodowej po zakończeniu udziału w projekcie;
  • diagnoza kompetencji IT mająca na celu określenie poziomu zaawansowania uczestników w środowisku Windows przed rozpoczęciem kursu komputerowego;
  W ramach tego zadania, w 2012 r. przeprowadzono 396 godzin wsparć. W ramach tego zadania, na zakończenie projektu wydrukowano broszurę podsumowującą osiągnięcia projektu, którą przesłano uczestnikom projektu.
 4. W ramach zadania Aktywizacja zawodowa przeprowadzono:
  • szkolenie IT, pozwalające na włączenie uczestników w nurt społeczeństwa informacyjnego, jako wsparcie, które przygotowuje do samodzielnej pracy w środowisku Windows, a poprzez to podniosło kompetencje zawodowe uczestników,
  • kurs języka angielskiego – dający podstawy języka lub w przypadku osób bardziej zaawansowanych - dalsze umiejętności w zakresie porozumiewania się w tym języku i podniesienia tym samych ich kompetencji zawodowych,
  • szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, którego celem było przede wszystkim zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie.
  W ramach ww. podzadań, w 2012 r. przeprowadzono 768 godzin wsparć.
 5. W ramach zadania Aktywizacja zawodowa (na podstawie IPD) dokonano wyboru rodzajów szkoleń, które poprzez zdobycie nowych umiejętności przez uczestników oraz zgodność z indywidualnymi predyspozycjami i preferencjami zawodowymi poszczególnych osób, potencjalnie zwiększyły szanse uczestników na znalezienie zatrudnienia. W wyniku opracowanych IPD wybrano następujące rodzaje szkoleń:
  • szkolenia grupowe: kurs administracyjno-biurowy z elementami prawa pracy oraz obsługą kasy fiskalnej, kurs komputerowy (kurs z grafiki komputerowej oraz projektowania stron internetowych oraz kurs komputerowy z projektowania i wizualizacji architektonicznej); kurs z zakresu gastronomii z elementami prowadzenia działalności gospodarczej oraz kurs trenerski;
  • szkolenia indywidualne – kurs masażu, kurs florystyczno-bukieciarski, kurs Business English, kurs fotografii i kręcenia filmów, kurs aranżacji i projektowania wnętrz, kurs na spawacza, kurs na operatora żurawia wieżowego, kurs prawa jazdy oraz kurs z zakresu automatyki.
  Łączny wymiar godzin szkoleniowych w ramach wymienionych powyżej wsparć wynosił 1.390 godzin. Szkolenia zawodowe zakończyły się w kwietniu 2013 r.
 6. Wszystkie szkolenia i warsztaty w ramach projektu były bezpłatne dla uczestników.
 7. Po zakończeniu każdego z etapów szkoleń, uczestnicy otrzymali dodatkowe wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego za ilość odbytych godzin szkoleniowych.

Grupa docelowa projektu

 1. Działaniami projektowymi została objęta grupa 50 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu m.st. Warszawy.
 2. Do udziału w projekcie, zgodnie z jego założeniami, zrekrutowano 30 kobiet i 20 mężczyzn. Były to osoby, które m.in. pozostawały bez zatrudnienia przez okres, co najmniej 12 miesięcy, kształciły się w systemie niestacjonarnym, nie ukończyły 25 roku życia, ukończyły 45 lat oraz osoby niepełnosprawne.