null

Projekt "Wolski Młody Ratownik - akcja edukacyjna w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – pilotaż"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Wolski młody ratownik - akcja edukacyjna w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - pilotaż"

Lider projektu:

 • Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Partnerzy projektu

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy,
 • Komenda Rejonowa Policji- Warszawa IV,
 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji,
 • Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski,
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Miejski Zakład Autobusowy Sp. z o. o.


Okres realizacji projektu

 • 12 stycznia 2015 r. - 30 czerwca 2015 r.


Cel główny projektu

 • Zwiększenie u 183 uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz szybkiego i skutecznego reagowania oraz przeszkolenie 22 nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Cele szczegółowe projektu

 1. zwiększenie u uczniów świadomości i zainteresowania pierwszą pomocą w zakresie dbania o własne zdrowie oraz zdrowie innych;
 2. zwiększenie u nauczycieli poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy oraz ukształtowanie świadomości i właściwej postawy etycznej w sytuacji podejmowania czynności pierwszej pomocy;
 3. nabycie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez uczniów w szkole, w domu i poza tymi środowiskami oraz rozpoznawanie sygnałów alarmowych o niebezpieczeństwie;
 4. nabycie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez uczniów podczas poruszania się po drogach publicznych i rozpoznawanie sygnałów alarmowych o niebezpieczeństwie;
 5. nabycie przez uczniów umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku/rekreacji - m.in. w górach i nad wodą oraz rozpoznawanie sygnałów alarmowych o niebezpieczeństwie w tych środowiskach;
 6. wyzwolenie u uczniów postawy prospołecznej, prowadzącej do gotowości niesienia pomocy innym oraz kształtowanie takich cech, jak wrażliwość i wytrwałość;
 7. nabycie przez uczniów umiejętności współpracy w zespole, w tym przestrzeganie reguł i zasad postępowania w grupie. 

Charakterystyka projektu

Zadanie 1. Kurs pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli

Realizowane będą m. in. takie zagadnienia jak:

 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia;
 • Łańcuch przeżycia;
 • Resuscytacja;
 • Pierwsza pomoc w stanach nagłych, urazach oraz poparzeniach.

Kurs odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi wytycznymi, spełniać będzie warunki uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz na wysokiej jakości sprzęcie szkoleniowym.

Zakłada się 8 godzinny kurs teoretyczny i praktyczny dla uczniów i nauczycieli/ pracowników szkoły.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 

Zadanie 2. Warsztaty "Bądź bezpieczny"

Warsztaty obejmować będą m. in. zajęcia w zakresie:

 • Wspólny system powiadamiania
 • Wypadki komunikacyjne:
 • Strefa domu
 • Bezpieczne wakacje
 • Dopalacze
 • Wyroby pirotechniczne "fajerwerki"
 • Zachowanie w sytuacji kryzysowej

   

Zadanie 3. Piknik integracyjny

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany piknik integracyjny połączony z zawodami międzyszkolnymi z zakresu pierwszej pomocy, elementami sportowymi oraz wiedzy o Unii Europejskiej.

Zawody międzyszkolne składać się będą z 4 konkurencji:

a) zawody międzyszkolne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
b) jazdy rowerem po torze sprawnościowym
c) test z wiedzy o Unii Europejskiej.

Zostaną wybrane 3- 5 osobowe zespoły reprezentujące szkołę do każdej konkurencji - uczniowie mogą się zmieniać.

W ramach projektu dla uczestników zostaną ufundowane upominki oraz nagrody dla laureatów zawodów i dla szkół.


Grupa docelowa projektu

Grupę docelową w projekcie stanowi 183 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz 22 nauczycieli i pracowników szkół wolskich tj.:

 1. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35, 00- 855 Warszawa (65 uczniów i 18 nauczycieli/ pracowników szkoły)
 2. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana 8, 00- 814 Warszawa (60 uczniów)
 3. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego, ul. Żelazna 71, 00- 871 Warszawa (36 uczniów i 4 nauczycieli/ pracowników szkoły)
 4. Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego, ul. Smocza 19, 01- 051 Warszawa (22 uczniów)