null

Projekt "TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu
„TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy”.

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie
9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu
01. 09. 2011 r. – 30. 06. 2013 r.

Budżet projektu
517 956,00 zł.

Cel główny projektu
Wyrównanie szans edukacyjnych 53 uczniów z Gimnazjum 46 i 51 w Warszawie po przez zapewnienie oferty edukacyjnej z zakresu kompetencji IT, terapię profilaktyczno-socjoterapeutyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i doradcze w ciągu 22 m-cy.

Cele szczegółowe projektu

 • wzrost kompetencji kluczowych (IT, angielski, przedmioty matematyczno-przyrodnicze),
 • wzrost podstawowych umiejętności w zakresie techniki czytania i pisania
 • wzrost umiejętności w zakresie technik nauki
 • ukierunkowanie edukacyjne na potrzeby wyboru przyszłej ścieżki zawodowej
 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia
 • nabycie umiejętności właściwego organizowania czasu
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • dostarczenie wiedzy na temat mechanizmu uzależnień i ukazanie niebezpieczeństw z tym związanych
 • rozwijanie zachowań asertywnych i tolerancyjnych
 

Charakterystyka projektu

 1. Projekt realizowany jest w dwóch szkołach gimnazjalnych zlokalizowanych w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: w Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów przy ul. M. Kasprzaka 1/3 oraz w Gimnazjum Nr 51 im. B. Prusa przy ul. Jana Olbrachta 48/56.
 2. Ideą Projektu jest podniesienie wśród uczniów tych szkół poziomu wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych i języka obcego. Ponadto zostanie wprowadzona wczesna orientacja zawodowa uczniów objętych wsparciem pod kątem wyboru odpowiedniej ze względu na predyspozycje dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 
 3. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz socjoterapeutyczne.
 4. Na zakończenie Projektu przewidziany został Piknik Integracyjny, na którym młodzież objęta wsparciem zaprezentuje: wystawę prac plastycznych przedstawiająca specyfikę pracy wolontariusza oraz wybraną formę dramową.
 5. W ramach działań Projektu zorganizowany zostanie dla 53 uczestników Wyjazd Integracyjny, na którym uczniowie/uczennice poznają historię i kulturę innego regionu. W ramach wyjazdu przewidziany został wykład poświęcony postawą społecznym (w tym idei równości płci). W ramach podsumowana Wyjazdu integracyjnego przygotowany zostanie raport ukazujący ważną rolę w osiąganiu pozytywnych rezultatów.
 

Grupa docelowa
Dzieci w wieku 13-17 lat z klas I-II uczące się w Gimnazjum nr 46 i 51 w Warszawie, wykazujące opóźnienia w wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego i odznaczające się brakami edukacyjnymi oraz emocjonalnymi, z głęboką dysleksją rozwojową, zagrożone niedostosowaniem społecznym, posiadające opinię psychologiczną zawierającą zalecenia
o konieczności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych ze zdiagnozowanymi problemami
z ustaleniem własnej tożsamości związanej z okresem dojrzewania.

Adres zakładki internetowej:
www.gim51.edupage.org