null

Projekt "E-liceum – pilotażowe wdrażanie e-learnigu jako metody wspierającej nauczanie w CKU nr 3 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu
„E-Liceum – pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie”.

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.3.
Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego

Okres realizacji projektu
01. 10. 2011 r. – 30. 06. 2013 r.

Budżet projektu
714 650 zł.

Cel główny projektu
Celem głównym projektu jest rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego poprzez wprowadzenie e-learningu jako nowoczesnej metody uczenia się i nauczania w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie.

Cele szczegółowe projektu

  1. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych poprzez zwiększenie jego dostępności dla osób dorosłych, podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKU Nr 3.
  2. Promocję korzyści płynących z formalnego podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania wykształcenia.
  3. Ponadto projekt przyczyni się do zdiagnozowania stopnia zainteresowania słuchaczy nową forma nauczania, oceny wpływu udziału w projekcie na poprawę jakości, efektywności i wyników kształcenia oraz zmniejszenia współczynnika odpadalności słuchaczy.
 

Charakterystyka projektu

  • wdrożenie platformy e-learningowej i jej udostępnianie słuchaczom i nauczycielom CKU Nr 3.
  • przeszkolenie kadry nauczycielskiej CKU Nr 3 w zakresie teorii i praktyki e-learningu oraz wykorzystania tej technologii w edukacji.
  • przygotowanie materiałów dydaktycznych (szkoleń e-learningowych) dla słuchaczy CKU Nr 3.
 

Grupa docelowa projektu

  1. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
  2. Grupa docelowa Projektu to 220 osób będących słuchaczami semestrów pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie.