null

Projekt "Atrakcyjny zawodowo pracownik – program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów z Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tytuł projektu
„Atrakcyjny zawodowo pracownik. Program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”.

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji projektu
01. 01. 2011 r. – 31. 10. 2012 r.

Budżet projektu
723.840,00 zł.

Cel główny projektu
Wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dostosowanych tematycznie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu
Zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie:
 • programowania i budowy robotów
 • posługiwania się narzędziami grafiki 3D
 • uprawnień SEP do 1 kV
 • programowania sterowników Simatic i PLC
 • dokonywania pomiarów parametrów transmisji sieci teleinformatycznych
 • wzmocnienie u uczniów zdolności do zatrudnienia po ukończeniu szkoły
 • zachęcenie uczniów do podwyższania kwalifokacji i dalszego kształcenia
 • motywowanie uczestniczek i uczestników do pracy nad własnym rozwojem osobistym
 • rozbudzanie zainteresowań informatycznych i teleinformatycznych

Charakterystyka projektu
 1. W projekcie udział bierze 144 uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie. Każdy z uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego oraz przygotowujących do uzyskania uprawnień SEP do 1kV. 
 2. W trakcie rekrutacji każdy z uczniów miał możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w jednym z następujących szkoleń: programowanie sterowników, dokonywanie pomiarów teletransmisji sieci teleinformatycznych, projektowanie w grafice 3D, programowanie mikrokontrolerów i robotów. W związku z tym każdy uczeń w projekcie pogłębia swoją wiedzę i rozwija kompetencje zawodowe na trzech szkoleniach. Zaliczenie każdego wiąże się z otrzymaniem przez ucznia certyfikatu.

Grupa docelowa projektu
Uczniowie Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie.

Adres strony internetowej:
www2.atrakcyjnypracownik.waw.pl
 
 
 
 

Podsumowanie projektu
Dzisiejszy rynek pracy dla absolwentów szkół technicznych w branży informatycznej i elektronicznej stawia bardzo wysokie wymagania. Z jednej strony mamy do czynienia z ciągłym rozwojem techniki, z drugiej z niedoskonałością systemu edukacji. Osoba, która kończy szkołę najczęściej nie posiada dostatecznej wiedzy i umiejętności, które pozwoliłyby na natychmiastowe rozpoczęcie pracy na wybranym stanowisku. Oznacza to, iż w momencie przyjścia do pracy rozpoczyna się proces nie tylko wdrażania w firmę, jej kulturę organizacyjną, lecz przede wszystkim uczenie się rzemiosła. Naprzeciw tym potrzebom wyszedł Urząd Dzielnicy Wola, który analizując politykę edukacyjną szkolnictwa zawodowego zrealizował projekt pt. „Atrakcyjny zawodowo pracownik – program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”), który otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 723 840,00 zł. Projekt był realizowany w okresie od stycznia 2011 r. do października 2012 r.

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych tematycznie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Grupę docelową w projekcie stanowiło 144 uczniów, zainteresowanych elektroniką, informatyką i teleinformatyką. Przewidziano dla nich cykle specjalistycznych szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, których zakres obejmował m.in.:

Szkolenie z zakresu budowy i programowania mikrokontrolerów i robotów, gdzie uczniowie poznawali podstawy budowy poszczególnych zespołów robota oraz zasad bezpieczeństwa obsługi i pracy w zrobotyzowanych stanowiskach pracy. Szkolenie ukończyło 36 uczniów.

Kolejne szkolenie obejmowało projektowanie w grafice 3D, podczas którego uczestnicy zapoznawali się z podstawowymi narzędziami i zasadami tworzenia projektów graficznych 3D. Szkolenie ukończyło 36 uczniów. 

Uczniowie mieli również możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu programowania sterowników, którego celem było zapoznanie uczestników z budową, działaniem, programowaniem oraz diagnostyką sterowników. Szkolenie ukończyło 31 uczniów.

Uczniowie mieli także sposobność do brania udziału w szkoleniu z dokonywania pomiarów teletransmisji sieci teleinformatycznych, gdzie testowali i dokonywali pomiarów zastanych systemów teleinformatycznych. Szkolenie ukończyło 36 uczniów.

Kolejny blok szkoleniowy obejmował doradztwo zawodowe, gdzie uczniowie zdobywali umiejętność poruszania się na rynku pracy (tworzenie CV i listów motywacyjnych, aktywne poszukiwanie pracy). Szkolenie ukończyło 144 uczniów.

Uczniowie przygotowywali się również do zdobycia uprawnień SEP uprawniających do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie przekraczającym 1 kV. Szkolenie ukończyło 130 uczniów.

Warto również wspomnieć, że uczniowie mieli możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego uzyskanie uprawnień SEP do 1 kV. W pierwszej turze, która odbyła się 19 maja 2012 roku, swoje umiejętności potwierdziło 35 uczniów, natomiast w drugiej turze, która odbyła się 29 września 2012 roku, świadectwa kwalifikacji uzyskało 17 uczniów.
7. Uczniowie wzięli również udział w szkoleniu z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, gdzie mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie ukończyło 22 uczniów.

Wydarzeniem wieńczącym projekt była konferencja podsumowująca projekt, która miała miejsce 25 października 2012 r. w Zespole Szkół nr 36 w Warszawie im. M. Kasprzaka.
W uroczystości wzięło udział około 200 osób, w tym: uczestnicy projektu, dyrekcja, wychowawcy klas oraz trenerzy. Spotkanie uświetnił Pan Marek Sitarski, Zastępca Burmistrza dla Dzielnicy Wola, który powitał przybyłych na uroczystość gości, a także przybliżył główne założenia projektu. W kolejnym wystąpieniu, Pani Agnieszka Nowakowska – Kierownik Zespołu Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Wola, zaprezentowała informacje o rezultatach i produktach osiągniętych w projekcie. W programie konferencji przewidziana była również prelekcja Pana Bartosza Dziewierskiego, który w swoim wystąpieniu pt. „Lokalny rynek pracy wyzwaniem dla edukacji zawodowej”, dokonał analizy lokalnego rynku pracy, zaprezentował oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych i technicznych, a także przybliżył możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy oraz umiejętności na rynku pracy w ramach ww. projektu. Następnie Pani Agnieszka Nowakowska wraz z Panią Martą Romaszko, koordynatorem projektu, wręczyły certyfikaty przedstawicielom poszczególnych klas. Uroczystość zwieńczyła swoim występem grupa wokalno-muzyczna „Kasprzak Band”, bawiąc przybyłych gości repertuarem zespołu „Dżem”.

Wyrażamy nadzieję, że zakończony projekt wzbogacił uczestników w nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które przyczynią się do tego, że staną się oni poszukiwanymi fachowcami i specjalistami w swoich dziedzinach.