null

Program JESSICA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama_bulwary wiślane_fot. m. st. Warszawa
Przedmiotowa inicjatywa jest jednym z ważniejszych instrumentów wpierających inwestycje na obszarach miejskich. Zakres wsparcia w ramach inicjatywy obejmuje również coraz szerszy krąg tematyczny – rozpoczynając od rewitalizacji, poprzez edukację, kulturę, turystykę, transport, kończąc na odnawialnych źródłach energii.

JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Istotnym zastrzeżeniem jest fakt, że projekty, o których mowa powyżej, realizowane przy wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi ma umożliwić wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi.
 
Podstawowe fazy wdrażania Inicjatywy JESSICA:
 1. Opracowanie studiów wykonalności.
 2. Wybór Funduszy Powierniczych (opcjonalnie).
 3. Wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich/ Urban Development Funds (FROM/UDF).
 4. Wybór projektów miejskich.
W Polsce JESSICA jest wdrażana regionalnie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Na etapie przygotowania programów decyzja odnośnie przystąpienia do inicjatywy JESSICA należała do zarządów województw. Zdecydowana większość RPO posiada zapisy umożliwiające wdrożenie inicjatywy, jednak dotychczas decyzję taką podjęło 5 województw: wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie, pomorskie oraz mazowieckie. Środki przeznaczone na realizację inicjatywy JESSICA w Polsce wynoszą ponad 256 mln euro.

Dwa najbardziej zaawansowane (także w Europie) we wdrażaniu instrumentu JESSICA regiony to Wielkopolska i Zachodniopomorskie, które są na etapie wyboru projektów miejskich. Według stanu na 8 września br. podpisano umowy dotyczące realizacji trzech projektów miejskich, wszystkie dotyczą województwa wielkopolskiego.
 
Główne korzyści wynikające z wdrażania inicjatywy JESSICA:
 • Najważniejszą korzyścią jest tzw. recycling środków polegający na tym, iż inicjatywa ma pozwolić na ponowne zainwestowanie środków, które wcześniej sfinansowały projekty miejskie. Środki przekazane UDF mają charakter odnawialny, co oznacza że mogą być angażowane w finansowanie projektów wielokrotnie. Oznacza to zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych w regionach, co jest bardzo istotną kwestią biorąc pod uwagę perspektywę ograniczenia unijnych środków w kolejnych latach.
 • Elastyczność, polegająca na perspektywie wykorzystania różnych postaci finansowania oraz możliwość finansowania projektów generujących dochód.
 • Wiedza, czyli możliwość „zlecenia” zarządzania środkami pomocowymi przez przedstawicieli sektora prywatnego i bankowego, co może pozwolić na efektywniejsze zarządzanie nimi.
 • Efekt dźwigni, polegający na zdolności przyciągania sektora prywatnego do projektów realizowanych w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Szczegółowe korzyści:
 • Wskaźnik społeczny – w ramach inicjatywy JESSICA kładziony jest nacisk na tzw. aspekt społeczny projektów realizowanych w ramach inicjatywy, który jest szacowany na podstawie przewagi pozytywnych oddziaływań zewnętrznych projektu miejskiego (tzw. elementów społecznych) nad częścią komercyjną inwestycji.
 • Projekty mają charakter bardziej kompleksowy aniżeli w systemie dotacyjnym.
 • Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym (zidentyfikowane potencjalne projekty w ramach inicjatywy w województwie wielkopolskim – centrum handlowe, inkubator przedsiębiorczości, powierzchnie biurowe, akademik, hotel, parkingi podziemne, miejska kręgielnia, mieszkania socjalne).
 • Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast.
 • Wdrażanie inicjatywy może się także przyczynić do poprawy jakości projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Informacja przygotowana na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Rozpoczęcie naboru wniosków w województwie mazowieckim w ramach inicjatywy JESSICA

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza i Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. ogłosił nabór wniosków o preferencyjne finansowanie projektów inwestycyjnych. Wnioski można składać od 26 września 2012 r., a na realizację inicjatywy JESSICA w ramach Działania 5.2. Rewitalizacja Miast przeznaczono kwotę ok. 66 mln zł. Więcej informacji, szczegółowe zasady i dokumenty umożliwiające złożenie wniosków znajdą Państwo na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Mazowsza.
 

 1. Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego
  (adres internetowy: tutaj)
 2. Strona internetowa Agencji Rozwoju Mazowsza
  (adres internetowy: tutaj)

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do Agencji Rozwoju Mazowsza, Mazowieckiej Agencji Energetycznej lub bezpośrednio do Departamentu Programów Europejskich BGK.

Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. (Działania 1.6 i 5.2 RPO WM)
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel. 22 566 47 60; fax. 22 843 83 31 e-mail: jessica@armsa.pl

lub

Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. (Działanie 4.3 RPO WM)
Aleje Jerozolimskie 151 lok. 25, 02-326 Warszawa
tel./fax: 22 290 29 42; tel./fax: 22 407 14 17, e-mail: jessica@mae.com.pl