null

Pożar garażu przy Górczewskiej 181 - informacja dla poszkodowanych mieszkańców.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Strażacy w trakcie akcji przy Górczewskiej 181

W związku z pożarem, który miał miejsce 16.10.2020, w budynku przy ul. Górczewskiej 181 informujemy, że m.st. Warszawa nie będąc właścicielem budynku, nie ma podstaw prawnych do wynajęcia lokali zamiennych dla osób, które utraciły możliwość zamieszkania w lokalach. Taki obowiązek zgodnie z prawem ma właściciel budynku, jednak w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej koszty ich zapewnienia musieliby ponieść solidarnie, wszyscy jej członkowie.  

Osobom, które utraciły miejsce zamieszkania w wyniku m.in. pożaru i nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie lokalu, miasto stołeczne Warszawa może wynająć lokal socjalny, na czas remontu nieruchomości. 

Mieszkanie socjalne nie zastępuje posiadanego lokalu, a jedynie zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkaniowe (5 mkw. na osobę w gospodarstwie domowym, 10 mkw. w przypadku jednoosobowego gospodarstwa).  SZCZEGÓŁY:  W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z § 8  pkt 9 uchwały nr XXIII/669/2019  Rady m st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy, pomocy mieszkaniowej można udzielić osobom, które utraciły lokal wskutek katastrofy budowlanej lub siły wyższej , w szczególności pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu, przy czym w tym przypadku pomoc mieszkaniowa może być udzielona wyłącznie w formie najmu socjalnego lokalu , ale nie dłużej niż na czas niezbędny do wyremontowania dotychczasowego lokalu lub uzyskania innego lokalu.  Z tego trybu nie mogą skorzystać osoby posiadające tytuły prawne do innych lokali mieszkalnych (własność całości, bądź części, spółdzielcze prawo do lokalu), lub mają możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Warunek nieposiadania tytułu prawnego do lokalu muszą spełniać wszyscy członkowie gospodarstwa domowego wnioskodawcy.  

Ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy będzie możliwe po wydaniu decyzji Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakładającej na właściciela budynku obowiązek opróżnienia budynku lub jego części lub zakazującej użytkowania budynku lub jego części. Możliwość ubiegania się o udzielenie pomocy mieszkaniowej dotyczy wyłącznie osób, których lokale zostaną objęte decyzją PINB. 

Zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie technicznym. Umowę najmu socjalnego zawiera się na czas określony.   

W przypadku ewentualnego wynajęcia lokalu w trybie najmu socjalnego, najemca zobowiązany zostanie do uiszczania czynszu socjalnego w wysokości 1,65 zł za m2 zajmowanego lokalu oraz opłat niezależnych od właściciela. Dostawa mediów do lokalu nastąpi po zawarciu przez najemcę indywidualnej umowy. 

Podstawą do rozpatrzenia sprawy jest złożenie wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej wraz z oświadczeniami majątkowymi wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego. Druk wniosku w część dotyczącej zajmowanego zarządca budynku musi poświadczyć o sytuacji zajmowanego dotychczas lokalu oraz podać numer księgi wieczystej. W trakcie analizy wniosku może zaistnieć konieczność jego uzupełnienia o dodatkowe dokumenty, które będą niezbędne do rozstrzygnięcia wniosku przez Zarząd Dzielnicy.

Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim winny dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające stan zdrowia. 

Szczegółowe informacje na temat okali miejskich
Druk wniosku 

Wszelkie informacje dotyczące wypełnienia wniosku oraz złożenia dokumentów można uzyskać pod numerem telefonu 22 443 58 58, 22 325 66 30, 22 443 58 62 lub elektronicznie na adres zl.wola@um.warszawa.pl