null

Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Wola nt. lokalnej oferty dot. zdrowia psychicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W dniu 3 grudnia 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z udziałem Pana Wojciecha Lesiuka, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola oraz pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy.   Spotkanie było poświęcone omówieniu projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.   Pani Anna Celińska - Ziarek, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy przedstawiła główne założenia projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie", który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podkreśliła, że głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.   Następnie Pan Damian Norwiński, inspektor ds. polityki społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy przedstawił najważniejsze informacje do dokumentu pn. „Planu Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Zaznaczył, że Plan jest dokumentem określającym kierunki działań Dzielnicy Wola w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również ich bliskiego otoczenia. Podkreślił, że materiał dodatkowo określa skoordynowane działania, które umożliwiają osobom z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb oraz poprawę jakości usług, a co za tym idzie, wspieracie procesu zdrowienia tych osób. Działania te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Umożliwią również realną zmianę postaw społecznych wobec tej grupy osób. Dodał, że dokument zakłada realizację kierunków działania w oparciu o diagnozę i analizę SWOT, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań, jak również identyfikację obszarów i działań, które należy poprawić na terenie Dzielnicy Wola.   W toku dyskusji radni wyrazili pozytywną opinię na temat działań realizowanych w ramach projektuWarszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" na terenie Dzielnicy Wola.   Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad, Wiceprzewodniczący Komisji podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.            
77317845_496700447612541_7645126436390436864_n
Zobacz galerię (2 zdjęć)
78087402_2390912651170752_8231455481646809088_n

Załączniki: