null

Obwieszczeniu o wydaniu post. nr 48/U/2022/cp - zawieszenie postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej oraz sieci wodociągowej - ul. Towarowa i Miedziana

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 22 września 2022 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.7.2022.AFR

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamiam,

że 22 września 2022 r. zostało wydane postanowienie Nr 48/U/2022/cp zawieszające na wniosek strony postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z 19 lipca 2022 r., uzupełniony 8 i 11 sierpnia 2022 r. przez Projekt Echo - 138 Sp. z o.o. Sp.k., al. Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej oraz sieci wodociągowej na potrzeby zasilenia projektowanej zabudowy kompleksu biurowo-usługowo mieszkaniowego ,,T22” zlokalizowanego na terenie dz. ew. nr 95 z obrębu 6-01-07 przy ul. Towarowej, na części dz. ewid. nr 10/1, 10/2, 11/5, 95, 32/1, 32/2 z obrębu 6-01-07 w rejonie ul. Towarowej i Miedzianej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie.

Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 22 września 2022 r. na okres 14 dni.

 

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

(...)

Aleksander Krzyżanowski

Naczelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Wola