null

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek złożony 19 czerwca 2020 r., uzupełniony 29 czerwca 2020 r., przez Miasto Stołeczne Warszawę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 22 lipca 2020 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.11.2020.KJE
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.),

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek złożony 19 czerwca 2020 r., uzupełniony 29 czerwca 2020 r., przez Miasto Stołeczne Warszawę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. ew. nr 2/1 w obrębie 6-05-03, na dz. ew. nr 58/1, 11, 1/7, 12/9, 5/7 w obrębie 6-05-02 oraz na dz. ew. nr 3/3 w obrębie 6-05-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego, ul. J. Sowińskiego, ul. Bodzanty).

Pouczenie

Zainteresowanym stronom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi podinspektor Klaudia Jenicz, e-mail: kjenicz@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-57-83, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.