null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na części dz. ew. nr 29 w obrębie 6-04-05 w dzielnicy Wola m.st...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 20 lipca 2020 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.12.2020.KJE

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony 8 lipca 2020 r., uzupełniony 20 lipca 2020 r., przez Yawa 33 Sp. z o.o., ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, reprezentowaną przez Pana Adama Sienickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na części dz. ew. nr 29 w obrębie 6-04-05 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Giełdowa).

Pouczenie

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi podinspektor Klaudia Jenicz, e-mail: kjenicz@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-57-83, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.