null

Obowiązkowe oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przypomnienie o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2022

Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Oryginał oświadczenia należy:

  • złożyć w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99, 01-017 Warszawa
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99, 01-017 Warszaw
  • Elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP

UWAGA – termin do wniesienia oświadczenia uważa się za zachowany jeżeli nadano przesyłkę w placówce pocztowej do 31 stycznia 2022 r. włącznie (data stempla pocztowego).

Opłaty można dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek:

Dzielnica Wola m.st. Warszawy

35 1030 1508 0000 0005 5003 6193

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola za pośrednictwem maila wola.wdg@um.warszawa.pl

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.