null

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencje 2020-2023.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
lawnicy-sad-sedzia.jpg
Nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020 – 2023 odbywa się do następujących sądów:
 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 10 ławników,
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 31  ławników,
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie – 7  ławników,
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 ławników,
 5. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie –  8 ławników,
 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie –  2 ławników,
 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 6 ławników,
 8. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 22 ławników,
 9. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – 7 ławników,
 10. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –  2 ławników.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lutego 2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, pozostawia się bez dalszego biegu. Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.  Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać:
 • na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.radawarszawy.um.warszawa.plwww.um.warszawa.pl
 • na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy
 • w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., (stanowisko przy windach) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2 – 4 ustawy:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
W związku z obostrzeniami związanymi z obowiązywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu m.st. Warszawy). Dokumenty można złożyć  również w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM „KANDYDAT NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO” Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lutego 2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, pozostawia się bez dalszego biegu na podstawie art. 162 § 10 ustawy. Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 22/ 443-05-83, 443-05-84, 443-05-96, 443-05-97. ——— Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl; www.radawarszawy.um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl. Załączniki: >> ogłoszenie (wersja pdf) >> ogłoszenie (wersja doc) >> informacje dodatkowe dot. naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023, >> karta zgłoszenia kandydata na ławnika, >> lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023, >> oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, >> oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, >> zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, >> klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa.