null

Konferencja dla wolskich szkół

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 29-30 października 2019 r. Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Epsilon Plus zorganizował konferencję  pn. „ Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły”.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy oraz pedagodzy wolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podejmowane w trakcie konferencji tematy odnosiły się do integrowania działań profilaktycznych z wychowawczą aktywnością szkoły w niezwykle istotnych aspektach m.in.: zapobieganiu przemocy i agresji w grupach rówieśniczych oraz aktywizacji rodziców w procesie wychowawczym.

Spotkanie otworzyła Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola Grażyna Orzechowska-Mikulska oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola Wojciech Lesiuk. Podkreślono konieczność podnoszenia kompetencji profilaktycznych kadry wolskich placówek oświatowych oraz zadeklarowano wsparcie w ich zdobywaniu.

Program konferencji obejmował następujące tematy:

  • Budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy jako odpowiedź na zagrożenie podejmowania zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży - wykład
  • Szanse i zagrożenia współczesności jako wyzwanie dla wspólnej mobilizacji szkoły, wychowawców i rodziców w procesie wychowania - wykład
  • Działania wzmacniające nauczycieli w roli liderów profilaktyki pozytywnej w szkole na przykładzie rekomendowanego programu Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk”  - wykład
  • Jak kształtować i wzmacniać pozytywny klimat szkoły - rola Dyrektora" - warsztat dla dyrektorów
  • Relacja pedagoga z uczniem jako czynnik chroniący - warsztat dla pedagogów i psychologów szkolnych
  • Zachowania autodestruktywne u dzieci – jak rozpoznać problemy i jak z nimi pracować - wykład
  • Odkrywanie i wspieranie zasobów dziecka jako profilaktyka destrukcyjnych form radzenia sobie z problemami - warsztat

 

Załączniki: