null

Druk 3D w branży motoryzacyjnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu
„Druk 3D w branży motoryzacyjnej”

Priorytet X
Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie
10.3 Doskonalenie zawodowe

Okres realizacji projektu
1 sierpnia 2017 r. – 30 września 2018 r.

Budżet projektu
823.375,00 zł

Cel główny projektu

Zwiększenie do września 2018 r. zdolności do zatrudnienia 80 uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie poprzez udział w zajęciach specjalistycznych i praktykach/ stażach zawodowych dzięki podniesieniu jakości i rozszerzeniu oferty edukacyjnej.

Cele szczegółowe projektu

  1. Wzrost umiejętności zawodowych u minimum 72 uczniów do września 2018 r.
  2. Rozwój praktycznych umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego  u minimum 72 uczniów do września 2018 r.
  3. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania druku 3D w branży motoryzacyjnej.
  4. Wzrost poziomu kompetencji miękkich.
  5. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie.
  6. Poszerzenie oferty edukacyjnej ZSSiL Nr 2.

Charakterystyka projektu

 Na projekt składa się 5 zadań:

o     Opracowanie programu nauczania „Modelowanie i drukowanie w technologii 3D”

o     Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami  z otoczenia społeczno- gospodarczego

o     Wyposażenie szkolnych pracowni/ warsztatów w sprzęt i materiały dydaktyczne

o     Praktyki i staże zawodowe u pracodawców

o     Warsztaty kompetencji miękkich kluczowych na rynku pracy

Grupa docelowa projektu

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 80 uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie, kształcących się na kierunku: technik pojazdów samochodowych i elektromechanik.

Uczniowie zrekrutowani z III i IV klas technikum oraz II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej.