null

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Urząd Dzielnicy Wola organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają do wyboru dwie formy dowozu: dowóz zbiorowy organizowany przez gminę lub dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dowóz zbiorowy

Usługa świadczona jest przez specjalistyczne firmy transportowe, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opiekę podczas realizacji tej usługi. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania następujące dokumenty:

  • podanie o dowóz dziecka – w załączeniu;
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • zaświadczenie ze szkoły/ placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało w kolejnym roku szkolnym.

Dowóz indywidualny

Zgodnie z Zarządzeniem nr  455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r.w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek powierzenie zadania dowozu indywidualnego następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a m. st. Warszawa i polega na zwrocie poniesionych kosztów. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania następujące dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka – w załączeniu;
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało w kolejnym roku szkolnym.

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli dysponentami samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego.

Załączniki: