null

Dołącz do Wolskiej Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
seniorka i senior siedzą przy komputerze

Od 4 maja rozpoczyna się nabór na kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola. Mieszkańcy Dzielnicy Wola, którzy ukończyli 60. rok życia mogą kandydować na 12 miejsc w Radzie Seniorów, której kadencja rozpocznie się 7 lipca 2022 r. i będzie trwała 3 lata.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:

 • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
 • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
 • współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
 • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
 • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Na pierwszym etapie wyborów zbierane będą zgłoszenia kandydatów w terminie
od 4 maja do 17 maja 2022 roku.

Ogłoszenie
Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
o naborze kandydatów na członków
Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmienionego Uchwałą Nr XXXVIII/143/2022 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę nr V/25/2015 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 1. Przedstawicielem mieszkańców do Rady Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, posiadająca obywatelstwo polskie i spełniająca wymogi określone w punkcie 2. Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.
 2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym zawierającym:

1) dane kandydata,

2) krótką notę biograficzną kandydata,

3)zgodę kandydata na zgłoszenie swojej kandydatury,

4)zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady Seniorów,

5)listę poparcia co najmniej 15 osób, które ukończyły 60 lat, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wola, zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, ulicę zamieszkania, oraz oświadczenie-zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Wola do Rady Seniorów.

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 4 maja 2022 r. do 17 maja 2022 r.
  w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, w godzinach pracy Urzędu, tel. (22) 44 35 790.
 2. Ostateczna lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wraz z krótkimi informacjami o nich, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dzielnicy Wola, tablicach ogłoszeń Urzędu, jednostek Dzielnicy oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ”Nowolipie”.
 3. Wybór przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy zostanie przeprowadzony zgodnie z § 9 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz  z załącznikami będzie dostępny od 4 maja 2022 r. w:

 1. Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola al. „Solidarności” 90
 2. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” ul. Nowolipie 25B
 3. Wolskim Centrum Kultury ul. Działdowska 6
 4. Na stronie internetowej Dzielnicy Wola   wola.um.warszawa.pl/

Burmistrz
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Krzysztof Strzałkowski

 

Załączniki: