null

Dofinansowanie – ochrona środowiska i gospodarka wodna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, z tytułu zakresu technologii ograniczających niskie emisje, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, z wyjątkiem inwestycji polegających na:

 • opracowaniu dokumentacji, pełnieniu nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymianie instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody;
 • zakupie i montażu urządzeń wytwarzających ciepło (np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.), służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania, w przypadku zasilania obiektu ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.


Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, której treść dostępna jest: tutaj

Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Termin naboru wniosków:

 • od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji;
 • od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.


Wysokość dotacji: na realizację ww. inwestycji wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 • do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi);
 • do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. pozostałych podmiotów), przy czym dla inwestycji polegających na:
  • zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć 15 000 zł;
  • zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), nie może przekroczyć 40 000 zł;
  • zakupie i montażu pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 40 000 zł;
  • zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 15 000 zł .

Możliwość przyznania dotacji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.

Informacje o sposobie postępowania, wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku można uzyskać: