null

Dodatek osłonowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które stanowi wsparcie w pokryciu części kosztów energii.

Miejsce:

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola
Wydział Świadczeń dla Dzielnicy Wola

 • Adres: ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa
 • Adres do korespondencji: Al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa
 • Numer telefonu: 22 443 57 40
 • Fax: 22 443 56 00
 • E-mail: wola.wsw@um.warszawa.pl

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego INNYCH niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osób fizycznych.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – TYLKO w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.
 4. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności, stwierdzonych na podstawie dostarczonych dokumentów lub złożonych oświadczeń, może zaistnieć konieczność przedłożenia innych niż wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Stronę.

Sposób załatwienia sprawy: 

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego wraz z wymaganymi dokumentami można:

 1. Złożyć bezpośrednio w okienkach obsługi Wydziału Świadczeń przy ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa
 2. Złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców, Al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa
 3. Przesłać na adres: Urząd Dzielnicy Wola, Wydział Świadczeń dla Dzielnicy Wola, Al. „Solidarności” 90, 01- 003 Warszawa
 4. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu.


Opłaty: 

BRAK


Czas załatwienia sprawy: 

30 dni

Termin złożenia wniosku:
Do 31 października 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.

W przypadku wniosku od 01.02.2022 r. do 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowne rozpatrzenie wniosku wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej.
Można podać adres email członka gospodarstwa domowego, członka rodziny lub opiekuna.

Wypłata dodatku osłonowego:
Najprostszym i najszybszym sposobem wypłaty dodatku osłonowego będzie przelew na konto bankowe. W tym celu należy podać we wniosku swój nr konta osobistego lub członka gospodarstwa domowego, członka rodziny lub opiekuna.


Tryb odwoławczy: 

Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna: 

 1. Ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 3 stycznia 2022 r.

Inne informacje:

Dodatek osłonowy przysługuje osobie, która:

 • spełnia kryterium dochodowe.
 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:
  • gospodarstwo jednoosobowe - 2100,00 zł netto,
  • gospodarstwo wieloosobowe - 1500,00 zł netto.

Przy ustalaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uwzględnia się dochód osiągnięty w roku bazowym, tj.:

 • 2020 r. dla wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
 • 2021 r. dla wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

WAŻNE: we wniosku NIE PODAJE SIĘ dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych z tytułu na przykład: emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego,
zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, działalności gospodarczej,
zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.
 
PPKT. 5. 1
Jeżeli osoba z członków gospodarstwa domowego płaci alimenty, należy wpisać ich łączną kwotę w danym roku bazowym.

PPKT. 5. 2
Zaznaczając opcję "TAK" wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego potwierdza osiągnięte dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( katalog ww. dochodów na stronie 7 i 8 wniosku). 
W takim wypadku konieczne jest wypełnienie części III wniosku.  

DODATKOWA INFORMACJA:
Źródła ogrzewania takie jak - ogrzewanie miejskie CO, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe nie wymaga zaznaczenia we wniosku.
W I części wniosku zaznaczenie źródła ogrzewania dotyczy TYLKO tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze wymienione we wniosku, np. kominek, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe itp.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

"Złotówka za złotówkę"
W przypadku dodatku osłonowego obwiązywać będzie tzw. zasada złotówkę za złotówkę.
Spowoduje to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.


Wnioski:

Załączniki: