null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa boiska wielofunkcyjnego, ul. Bema 76

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 7 października 2021 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.14.2021.JBR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony 14 września 2021 r., uzupełniony 29 września 2021 r., przez Miasto Stołeczne Warszawę za pośrednictwem Wydziału Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego
z budynkiem sanitarno-szatniowym na dz. ewid. nr 12/7 z obrębu 6-04-01 dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. J. Bema 76).

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 7 października 2021 r. na okres 14 dni.

Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Joanna Brzozowa, e-mail: jbrzozowa@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 72, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

z up. ZARZĄDU DZIELNICY WOLA

M.ST. WARSZAWY

(…)

Aleksander Krzyżanowski

Naczelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Wola