null

Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 9/U/2021/cp - ul.Kolejowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 24 września 2021 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.10.2021.JBR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zw. d. „kpa”, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że na wniosek Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Azalia SKA,
pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa, z 10 sierpnia 2021
r. została wydana 24 września  2021 r. decyzja nr 9/U/2021/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN150 i odcinków sieci kanalizacyjnej DN200-150 na części dz. ewid. nr 29, 34, 45/6
z obrębu 6-04-09
w rejonie ul. Kolejowej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Pouczenie

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne.

Postępowanie administracyjne prowadziła główny specjalista Joanna Brzozowa, e-mail: jbrzozowa@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 72, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 24 września 2021 r. na okres 14 dni.

 

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

(…)

Aleksander Krzyżanowski

Naczelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Wola